Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Informacje na temat dźwięku i hałasu

Czym jest dźwięk?

 

Dźwięk to zmiany ciśnienia w powietrzu. Te zmiany ciśnienia wprawiają w ruch błonę bębenkową, w wyniku czego powstaje to, co my — ludzie — odbieramy jako dźwięk. Z błony bębenkowej dźwięk jest przekazywany za pośrednictwem kosteczek słuchowych do ślimaka usznego, gdzie jest zamieniany na sygnały elektryczne, które wędrują do mózgu. Ucho ludzkie jest zdolne rozróżniać ciśnienie akustyczne w bardzo szerokim zakresie. Do opisu siły dźwięku w obszarze roboczym ucha używa się specjalnej skali pomiarowej. Wynik — poziom ciśnienia akustycznego — podaje się w jednostkach zwanych decybelami (dB).

Skala, w której podaje się ciśnienie akustyczne, jest logarytmiczna, co oznacza, że dwa równie głośne źródła dźwięku emitują o 3 dB wyższe ciśnienie akustyczne niż tylko jedno źródło. Dziesięć równie silnych źródeł dźwięku powoduje natężenie hałasu wyższe o 10 dB, a sto równie silnych źródeł dźwięku wyższe o 20 dB. Aby wyliczyć łączne ciśnienie akustyczne pochodzące z kilku jednakowo silnych źródeł dźwięku, można się posłużyć następującym wzorem:

       Lp (suma) = Lp + 10*lg(n)

gdzie (n) oznacza liczbę źródeł dźwięku, a Lp ciśnienie akustyczne z jednego źródła.

Dźwięk przenosi się z różną częstotliwością (drgania na sekundę), a ludzkie ucho wykazuje różną wrażliwość na poszczególne częstotliwości. Uwzględnia to konstrukcja przyrządu (miernika poziomu dźwięku) służącego do pomiaru hałasu. Wyniki pomiaru są filtrowane i podawane na poziomie A-ważonym, który oddaje ciśnienie akustyczne w taki sposób, w jaki je odbiera ludzkie ucho. Wartość natężenia dźwięku podaje się wtedy w dB(A). Stosuje się też filtrowanie zgodne z poziomem C-ważonym, używanym w przypadku dźwięków o wysokiej częstotliwości; wynik pomiaru podaje się wtedy w dB(C).

W większości miejsc poziom dźwięku zmienia się w okresie, gdy się tam przebywa. Aby to uwzględnić, stosuje się formułę średniego poziomu dźwięku, tak zwany ekwiwalentny poziom dźwięku (Leq), w określonym czasie — na przykład w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy.

Co to jest hałas?

 

Różnicę między dźwiękiem a hałasem zwykło się definiować w ten sposób, że hałas to niepożądany dźwięk. Może to być dźwięk odbierany jedynie jako czynnik przeszkadzający i denerwujący lub dźwięk bezpośrednio szkodliwy dla słuchu. O tym, czy dźwięk ma być traktowany jako dźwięk, czy jako hałas, decyduje całkowicie subiektywna ocena wynikająca ze stosunku do źródła hałasu.

Eliminacja hałasu w miejscu pracy lub jego zmniejszenie często bardzo się opłaca. Im bezpieczniejsze i zdrowsze jest środowisko pracy, tym mniejsze ryzyko kosztów wynikających z absencji chorobowej, wypadków, czy niezdolności pracowników do osiągania pełnej wydajności. Dobre środowisko pod względem akustycznym wymaga wyprzedzających, regularnych i długofalowych działań w zakresie problematyki hałasu. Odpowiedzialność za to zawsze ponosi pracodawca.

Odmuch sprężonym powietrzem generuje hałas

 

W przemyśle często występuje hałas w postaci dźwięku wydawanego przez instalację pneumatyczną. Dźwięki takie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to dźwięki impulsowe powstające przy odpowietrzaniu zaworów i siłowników. Drugi rodzaj występuje, gdy sprężone powietrze jest używane do odmuchu, schładzania, transportowania, bądź sortowania. Dźwięk wydobywa się z instalacji pneumatycznej przy rozprężaniu sprężonego powietrza i jego wypływie na zewnątrz. Dzieje się to z wysoką prędkością, często przez tzw. „otwartą rurę” lub otwór. Gdy powietrze się uwalania, tworzy się turbulencja, która z kolei generuje duży hałas.

Uszkodzenia słuchu

Przeczytaj więcej

Przepisy prawa

Przeczytaj więcej

Propozycje środków zaradczych

Przeczytaj więcej