Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Propozycje środków zaradczych

Istnieje wiele środków, które zmniejszają poziom hałasu. W celu przedstawienia propozycji ważne jest, aby zacząć od przeprowadzenia pomiarów poziomu dźwięku.

Pomiar poziomu dźwięku

 

Aby móc mierzyć poziom dźwięku, należy posiadać sonometr podający zmierzone ciśnienie akustyczne w jednostkach dB(A). Pomiar wykonuje się, kierując mikrofon miernika w stronę źródła dźwięku z odległości 1 metra (1 m) i pod kątem 90° w stosunku do kierunku rozchodzenia się dźwięku. Można to łatwo zrobić jedną ręką. Należy pamiętać o tym, by stosować sonometr spełniający wymogi normy IEC 61672 klasa 2 (zastąpiła IEC 60651 (651) typ 2), ANSI 51.4 — tylko wtedy można polegać na wynikach pomiaru.

Do pomiaru ekwiwalentnego poziomu dźwięku w czasie na przykład ośmiogodzinnej zmiany roboczej wymagany jest dozymetr noszony przez osobę, której ekspozycję na hałas chcemy zmierzyć. Dozymetr to miernik, który mierzy całkowity hałas, na jaki została wystawiona dana osoba w czasie prowadzenia pomiaru.

Należy rozpocząć od pomiaru hałasu, na który są narażeni poszczególni pracownicy. Należy także zmierzyć ogólny poziom hałasu, ale ważne jest, by pomiary wykonać przy reprezentatywnych warunkach pracy. Zmierzone wartości należy porównać z wartościami granicznymi podanymi w przepisach dotyczących hałasu.

Następnie sporządzamy charakterystykę pomieszczenia roboczego lub miejsca pracy pod kątem zmienności hałasu. Wyniki pomiarów dokumentuje się na tzw. kartach hałasu. Określamy jaki udział mają poszczególne źródła hałasu w hałasie, na który są narażeni pracownicy. Ważne jest w tym przypadku, by uwzględnić źródła hałasu, poziom hałasu i czas, przez jaki osoby są narażone na hałas. Tę pracę należy powierzyć ekspertowi w dziedzinie pomiaru hałasu, ponieważ wymaga ona zaawansowanego sprzętu i szczegółowej wiedzy specjalistycznej.

Program działań zaradczych

 

Po uzyskaniu dokładnej charakterystyki dotyczącej hałasu można przystąpić do opracowania programu działań zaradczych. Ważne jest, by swoje propozycje i opinie mogli zgłaszać także pracownicy oraz rzecznik ds. BHP. Często konieczne jest połączenie różnych działań, na przykład mogą to być:

– Działania bezpośrednio przy maszynie bądź źródle hałasu

– Obudowanie źródła hałasu

– Wymiana maszyn i wyposażenia na cichsze modele

– Zmiana lub modyfikacja metodyki pracy

– Działania przeprowadzone w pomieszczeniu np. przy użyciu pochłaniających dźwięk materiałów i ekranów

– Kabina operatora lub nadzorcy z izolacją akustyczną

– Rotacja na stanowisku pracy

Zagadnienia praktyczne

 

Zastapienie tradycyjnych, głośnych maszyn i procesów produkcyjnych nowymi do poziomu powodującymi obniżenie hałasu to często działalność kapitałochłonna.

Metodą alternatywną, jeśli chodzi o działania mające chronić przed hałasem w miejscu pracy, jest wyszkolenie pracowników w bezpiecznym korzystaniu z ochronników słuchu. Przy takim scenariuszu działania zaradcze prowadzone dla dobra pracowników oparte są w mniejszym stopniu na rozwiązaniach technicznych, natomiast punkt ciężkości przesuwa się w stronę kontroli nastawienia pracowników i sposobu korzystania ze środków ochrony słuchu.

Jednak jak pokazuja wyniki badań prowadzonych w tym obszarze, stosowanie ochronników słuchu jest mniej skuteczną metodą walki z negatywnymi skutkami hałasu z uwagi na niekorzystne skutki uboczne, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy — na przykład w postaci dyskomfortu, czy trudności w porozumiewaniu się.

W związku z tym dużego znaczenia nabiera prawidłowy wybór środków ochrony słuchu. Wybór odpowiednich ochronników słuchu zależy od rzeczywistego poziomu hałasu w miejscu pracy. Ochronniki muszą mieć prawidłowe własności akustyczne, dzięki którym będą w stanie skutecznie izolować od częstotliwości akustycznych składających się na hałas jako taki.

Producenci ochronników słuchu udostępniają średnie wartości i standardowe odchylenia efektu tłumienia w ich produkcie przy poszczególnych częstotliwościach, co pomaga obliczyć przypuszczalną ochronę przed hałasem przy różnych częstotliwościach.